1 = ichi
2 = ni
3 = san
4 = yon
5 = go
6 = goku
7 = nana
8 = hachi
9 = kyuu
0 = zero
a = ka
b = sa
c = ni
d = te
e = ku
f = wo
g = ji
h = ri
i = ki
j = wa
k = ta
l = ai
m = ro
n = co
ń = ra
o = mo
p = no
q = ke
r = shi
s = tai
t = sen
u = ru
v = sei
w = desu
x = na
y = yon
z = ko

Vuelve al traductor!